Tag Archives: viet chuong trinh cho panelview

[PVP]Bài 7: Làm việc với HMI Tag trong Factorytalk View

Việc trao đổi dữ liệu giữa HMI và Controller thông qua các Tag (tương tự khái niệm Tag trong Rslogix 5000). Trong Factorytalk View, có thể tạm phân ra làm 2 loại Tag: Direct Tag: Browse trực tiếp xuống Tag … Continue reading

Posted in HMI & SCADA | Tagged , , , | Comments Off on [PVP]Bài 7: Làm việc với HMI Tag trong Factorytalk View