Tag Archives: restore panelview plus

[PVP] Bài 6: Download/Upload và Restore chương trình cho Panelview Plus 6

Sau khi thiết kế xong chương trình HMI trên máy tính. Việc tiếp theo là Download xuống PVP 6 để chạy chương trình. Bài này minh họa các việc sau đây: Tạo File Runtime trong chương trình FTView Studio Download … Continue reading

Posted in HMI & SCADA | Tagged , , | Comments Off on [PVP] Bài 6: Download/Upload và Restore chương trình cho Panelview Plus 6