Tag Archives: dat dia chi ip cho panelview

[PVP]Bài 4: Cài đặt ban đầu cho Panelview Plus 6

Đối với Panelview Plus 6 (PVP 6) mới, bạn cần cài đặt một số thông số ban đầu để có thể kết nối với máy tính (và làm quen với màn hình cài đặt). Vì bản thân PVP 6 là … Continue reading

Posted in HMI & SCADA | Tagged , | Comments Off on [PVP]Bài 4: Cài đặt ban đầu cho Panelview Plus 6