Các cấu hình HMI tham khảo sử dụng Factorytalk View SE

Phần mềm Factorytalk View SE của Rockwell Automation có thể sử dụng cho nhiều ứng dụng HMI khác nhau, từ các ứng dụng độc lập đơn lẻ đến các ứng dụng phần tán gồm nhiều Server và Client.

Về cơ bản, một hệ HMI bao gồm các thành phần sau đây:

  • FactoryTalk Directory Server
  • FactoryTalk Activation
  • 1 or more HMI Server(s)
  • 1 or more Data Server(s)
  • 1 or more Client(s)

Tùy theo quy mô mà có thể triển khai trên một hoặc nhiều máy tính như các tham khảo bên dưới

Continue reading “Các cấu hình HMI tham khảo sử dụng Factorytalk View SE”

[PVP]Bài 2: Phần mềm Factorytalk View

Factorytalk View bao gồm FactoryTalk View SE, FactoryTalk View ME và FactoryTalk View Studio là bộ phần mềm dùng để phát triển các ứng dụng HMI trong “Kiến trúc tích hợp” của Rockwell Automation. Bộ công cụ này dùng để sử dụng cho toàn bộ các ứng dụng liên quan đến “view” của Rockwell, từ các màn hình vận hành Panelview Plus đến các Hệ thống SCADA nhiều Server/Client. Điều này rất thuận tiện vì người dùng không phải cài đặt nhiều phần mềm khác nhau, chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng HMI. Hơn nữa Factorytalk View sử dụng chung nền tảng Factorytalk nên việc chia sẻ, trao đổi dữ liệu với các phần mềm khác cũng rất dễ dàng và thuận tiện.

Continue reading “[PVP]Bài 2: Phần mềm Factorytalk View”