[PVP]Bài 8: Sử dụng Alarm trong Factorytalk View ME

Trong bài này ta sẽ tìm hiểu cách tạo Alarm trên FTV ME (Trong Factorytalk View SE cấu hình Alarm có đôi chỗ khác biệt) cho Panelview. Các bước để hiển thị các Alarm trên Panelview:

  • Tạo trang Alarm (Alarm Banner hoặc Alarm summary list….). Trên thực tế người ta sẽ tạo một trang riêng để hiển thị Alarm và các cửa số hiển thị Alarm hiện tại ở Top hoặc Bottom màn hình
  • Định nghĩa các điều khiển Alarm (khi Tag nào tác động thì sẽ hiển thị Alarm) và các thông tin Alarm liên quan (như thông điệp hiển thị)
  • Xác nhận Alarm (sau khi có Alarm thì cần có các điều kiện để xác nhận Alarm – Acknowledgement) ví dụ như Click vào nút Acknowledge…

Tạo trang Alarm

Continue reading “[PVP]Bài 8: Sử dụng Alarm trong Factorytalk View ME”