Factorytalk View SE: Sử dụng Alarm & Event như thế nào ?

Alarm và Event là những phần không thể thiếu trong một hệ thống giám sát và điều khiển.

Theo cách thông thường, nhiều người tạo một Alarm trong hệ thống như sau:

PLC:

  • Khi có tín hiệu tác động (ví dụ ở đây là Limit Switch báo mức LS100), thì bật một bit nào đó (HMI_LS100_HH).

HMI:

  • Trên HMI sẽ tạo một Tagname và trỏ xuống Tag HMI_LS100_HH để lấy tín hiệu, khi tag này được kích hoạt thì trên HMI sẽ báo hiệu Alarm và lưu vào cơ sở dữ liệu

Nếu chỉ thực hiện Alarm như vậy, ta thấy sẽ có các vấn đề sau:

  • Không xác định được chính xác thời gian sảy ra Alarm (ví dụ như trong trường hợp Alarm xảy ra nhưng lại bị mất truyền thông giữa PLC và HMI)
  • Thời gian sảy ra Alarm được ghi nhận là thời gian trên HMI
  • Công việc tạo Alarm phải thực hiện 2 lần, cả ở PLC và trên HMI một cách không cần thiết

Continue reading “Factorytalk View SE: Sử dụng Alarm & Event như thế nào ?”