Category Archives: DX/MES/IIoT

OEE là gì?

OEE (Overall Equipment Efficiencies – Hiệu suất tổng thể thiết bị) là một chỉ số quan trọng chỉ thị hiệu quả sản xuất của nhà máy. OEE càng cao nghĩa là hiệu quả sản xuất càng cao và chi phí … Continue reading

Posted in DX/MES/IIoT | Tagged , | Leave a comment

[MES] Bài 2: Tại sao các công ty sản xuất cần MES?

7-OCT: (Bài 1 và Bài 2 được tổng hợp và đăng trên tạp chí Tự Động Hóa Ngày Nay: Tại sao các công ty sản xuất cần MES? – Tạp chí tự động hóa ngày nay | Automation today (vnautomate.net)) … Continue reading

Posted in DX/MES/IIoT | Tagged , , | Leave a comment

[MES] Bài 1: MES là gì?

MES,viết tắt của ‘Manufacturing Execution System’, hay được dịch là hệ thống quản lý sản xuất hay hệ thống điều hành sản xuất. Nhưng cụ thể MES là gì thì lại có nhiều cách hiểu khác nhau gây ít nhiều … Continue reading

Posted in DX/MES/IIoT | Leave a comment