Factorytalk View SE: Datalog với cơ sở dữ liệu SQL

Data Log là một thành phần trong FactoryTalk View, có chức năng thu thập và lưu trữ dữ liệu của các Tag.

Dữ liệu có thể được lưu trữ trong một tập tin cài đặt nội bộ, hoặc một ODBC(Open Database Connectivity) database, và có thể dùng để:

 • Hiển thị trong đồ thị, để hiển thị dữ liệu lịch sữ trong đồ thị, chỉ cần xác định Tag trong Data Log Model cần hiển thị.
 • Lưu trữ để sữ dụng trong tương lai.
 • Phân tích bằng cách sử dụng phần mềm báo cáo ODBC-tương thích, chẳng hạn như Microsoft Excel, hoặc Business Objects Crystal Reports.

Một Data log model sẽ xác định những tag để lưu trữ dữ liệu của chúng, khi nào lưu và lưu vào đâu. Một Data log model có thể lưu trữ đến 10000 Tag và khi chạy Runtime, có tới 20 data log model có thể chạy đồng thời.

Các bước để tạo Data Log Model với SQL Server.

Trong cửa sổ Explorer, thư mục Data Log, click đúp vào Data Log Models.


Cửa sổ sau sẽ xuất hiện, công việc tiếp theo là ta sẽ tạo một Data Source.

Data source chính là nơi sẽ lưu trữ giá trị của các Tag trong Data Log Model.


Trong trong Tab Setup, mục ODBC Data source, nhấn vào nút browes để chọn Data source có sẵn hoặc tạo mới.

Ở đây ta sẽ tạo mới một Data source. Chọn Tab System Data source và nhấn vào New để tạo.


Trong cửa sổ sau, ta thấy có ba loại Data Source.

 • User DSN: chỉ có người dùng tạo ra nó mới có thể sử dụng (trên máy đang dùng).
 • System DSN: bất kỳ ai sử dụng máy này đều có thể dùng được.
 • File DSN: có thể được copy và sử dụng bởi máy khác.

Nhấn Next để tiếp tục.


Chọn Driver.


SQL Native Client là một công nghệ truy cập dữ liệu cho Microsoft SQL Server. Các bạn tìm hiểu phần này trong các hướng dẫn của Microsoft.

Nhấn Next sau đó nhấn Finish, cửa sổ sau xuất hiện:


Bạn đặt tên và chọn Server muốn kết nối tới, sau đó nhấn Next để tiếp tục.

Xác định cách xác thực một ID login vào ODBC server trong cửa sổ sau:


 • Xác thực của Windows . Bạn có thể chỉ định một tên chủ dịch vụ (SPN) cho server.
 • Xác thực với SQL Server bằng cách sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu đăng nhập của một user.

Chọn vào mục mà bạn muốn, Sau đó nhấn Next.

Trong cửa sổ sau, chọn Database để lưu dữ liệu. Mặc định Database master, nhưng để cho dễ quản lí, bạn có thể tạo một Database riêng trong microsoft SQL server management studio. Ở đây, ta đã tạo trước một database là Database_logmodel, chọn Database sau đó nhấn Next.


Nhấn Finish.


Trong cửa sổ sau, bạn có thể test Data source đã được tạo thành công hay chưa. Sau đó nhấn OK để kết thúc.Sau khi tạo xong Data source, chúng ta sẽ quay lại cửa sổ sau, trong Tab System Data source, chọn Data source mà ta vừa tạo và nhấn OK.


Định dạng ODBC có thể lưu trữ với ba loại bảng:

 • Tag table: lưu trữ tên các Tag
 • Float table: lưu trữ các Tag dạng Analog và Digital.
 • String table: lưu trữ các Tag dạng chuỗi kí tự.

 


Tiếp theo, trong Tab Tags in Model, click vào nút Browes của mục Tag to add để chọn các Tag cần lưu trữ giá trị. Chọn Tag sau đó click Add Tag to list để Add các Tag, sau khi chọn xong các Tag click OK để kết thúc.

 


Các Tag được chọn sẽ được liệt kê trong Tag to Add.


click nút Add dưới mục Tags in Model để Add các Tag vào Data Log Model.

Trong Tab Log Triggers ta sẽ chỉ rõ khi nào thì lưu giá trị các Tag đã chọn


Có ba tùy chọn là:

 • Lưu theo định kì, bạn có thể chọn thời gian định kì để lưu. Nếu ta chọn 10s thì nghĩa là sau 10s giá trị của Tag sẽ được lưu một lần.
 • Lưu khi thay đổi, khi giá trị của Tag thay đổi thì Data Log Model sẽ lưu lại.
 • Lưu khi có yêu cầu. sữ dụng lệnh DataLogSnapshot để thực hiện yêu cầu lưu trữ giá trị Tag.

Nhấn OK để kết thúc. Một thông báo xuất hiện cho phép chúng ta đặt tên cho Data Log Model, đặt tên và lưu lại (ở đây ta lưu với tên là DATALOG SQL).

Như vậy là ta đã tạo xong một Data Log Model với SQL server, bây giờ ta sẽ sữ dụng chúng để lưu giá trị của các Tag được chọn.

Để một Data Log Model hoạt động khi ứng dụng chạy Runtime, ta phải khởi động chúng. Ta có thể sữ dụng một nút nhấn để khởi động chúng, hoặc sữ dụng Macro. ở đây ta sẽ sữ dụng Macro.

Tạo hai Macro như sau:

Macro để khởi động Data Log Model. Ta cho Macro này chạy khi ứng dụng Startup


Macro để dừng Data Log Model. Ta cho Macro này chạy khi shutdown ứng dụng.


Tạo file Runtime để chạy ứng dụng

Thay đổi giá trị cho các Tag, sau đó vào Microsoft SQL server management studio để xem dữ liệu đã được lưu trữ.

Bảng lưu tên Tag.


Bảng lưu giá trị chuỗi của Tag STATUS


Bảng giá trị nhiệt độ của Tag NHIETDO


 

Lưu ý: nếu máy tính của bạn cài Win 7 và Internet Explorer 10, Data Log sẽ bị lỗi. Một số lỗi như:

“Unable to start datalogger since model global not found”

“The Server in Area RNA://$Global/<SE_Appname>/<Area> is out of Service”

Để khắc phục những lỗi này, bạn nên gỡ cài đặt Internet Explorer 10. Nếu trong các phiên bản khác của IE mà vẫn bị lỗi trên, các bạn vào Internet Option, Delete tất cả dữ liệu của IE.

 

Để biết rõ hơn về Data Log, các bạn tham khảo trong tài liệu sau:

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/viewse-um006_-en-e.pdf

 

Võ Văn Hùng

Cell: 01692570245

Email: vovanhung2227@gmail.com.

About JAP AUTOMATION BLOG

The more we share, the more we get
This entry was posted in HMI & SCADA and tagged , . Bookmark the permalink.