Factorytalk View SE: Kết nối với OPC Server như thế nào?

Nếu sử dụng Factorytalk View kết nối đến các PLC/PAC của AB thì chỉ cần sử dụng Rslinx Enterprise có sẵn (miễn phí) là đủ. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp ta cần lấy dữ liệu từ các PLC hay các thiết bị khác nhau qua OPC Server thì thực hiện như thế nào ? Trong bài viết này sẽ minh họa cách thức thực hiện với Kepware OPC server, thông dụng nhất hiện nay.

Ví dụ, trên Kepware OPC Server, ta có một số thiết bị MODBUS như sau. Cụ thể, ta cần đưa dữ liệu của Tag LIT100 lên trên HMI (Factorytalk View)

Trong Factorytalk View Studio, chọn Add New Server và chọn OPC Data Server

Đặt tên, và chọn KEPServerEnterprise 5.7

Chọn Apply và OK

Kepware OPC server sẽ hiển thị trong Project như sau

Như vậy ta vừa kết nối xong Factorytalk View với Kepware OPC Server.

Việc lấy dữ liệu từ Kepware OPC Server đưa lên Factorytalk View bây giờ trở nên dễ dàng và thực hiện tương tự như trên Rslinx Enterprise.

GHI CHÚ

  • Cần tìm hiểu thêm các tài liệu của Kepware để biết cách cấu hình cho Kepware OPC Server cho từng Driver thiết bị khác nhau

Giap Van Vy – 2014

About JAP AUTOMATION BLOG

The more we share, the more we get
This entry was posted in HMI & SCADA and tagged , . Bookmark the permalink.