[PVP]Bài 9: Sử dụng Global Object trong Factorytalk View

Global Object là các đối tượng được thiết kế để sử dụng nhiều lần cho các đối tượng khác nhau. Ví dụ như các nút điều khiển cho một động cơ, khi vẽ cho nhiều động cơ khác nhau, thay vì phải vẽ lại nhiều lần ta chỉ thiết kế một lần và gọi ra sử dụng nhiều lần. Trong ví dụ sau đây, ta tạo một Global Object minh họa việc điều khiển Motor.

Ví dụ chương trình dưới Controller đơn giản như sau:

Tạo Global Object

Trong Global Objects, chọn New để tạo mới

Trong cửa sổ mới xuất hiện, ta vẫn vẽ các đối tượng bình thường như trong Graphic, như sau:

Gán Tag

Thay vì gán trực tiếp Tag như trước (MOTOR.START) giờ ta thay bằng #100.START (Trong đó #100 là số tùy chọn đại diện cho Tag dưới Controller. Ta sẽ định nghĩa “#100” sau). Tương tự cho các đối tượng còn lại:

#100.STOP

#100.STS_RUNNING

Group

Sau khi vẽ và gán Tag như trên, ta Group các đối tượng lại thành một Object

Định nghĩa Tag Place Holder

Đến đây ta định nghĩa “#100” ở trên. Click phải vào Object và chọn “Global Object….”

Định nghĩa #100.

Lưu lại cửa sổ Global Object. Đến đây việc tạo Global Object coi như xong.

Sử dụng Global Object

Copy hoặc kéo thả Object vừa tạo vào cửa sổ thiết kế (trong Graphic)

Đến đây, ta gán Tag cho cả Object. Click phải vào Object và chọn:

Trong phần Tag, ta Browse chỉ thẳng đến MOTOR1 (thay vì đến MOTOR1.START, MOTOR1.STOP….. Như trước)

Nếu có thêm nhiều Motor, ta chỉ cần Copy Object và trỏ đến Tag MOTOR dưới Controller.

Chạy thử chương trình:

Ghi chú:

  • Trên thực tế người ta thường thiết kế sẵn các bộ Global Object cho các đối tượng phổ biến để khi làm thỉ chỉ cần lấy ra sử dụng.

Tham khảo:

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/viewme-um004_-en-e.pdf

Chương 25

Giap Van Vy – 2012

About JAP AUTOMATION BLOG

The more we share, the more we get
This entry was posted in HMI & SCADA and tagged , . Bookmark the permalink.