[PVP]Bài 8: Sử dụng Alarm trong Factorytalk View ME

Trong bài này ta sẽ tìm hiểu cách tạo Alarm trên FTV ME (Trong Factorytalk View SE cấu hình Alarm có đôi chỗ khác biệt) cho Panelview. Các bước để hiển thị các Alarm trên Panelview:

  • Tạo trang Alarm (Alarm Banner hoặc Alarm summary list….). Trên thực tế người ta sẽ tạo một trang riêng để hiển thị Alarm và các cửa số hiển thị Alarm hiện tại ở Top hoặc Bottom màn hình
  • Định nghĩa các điều khiển Alarm (khi Tag nào tác động thì sẽ hiển thị Alarm) và các thông tin Alarm liên quan (như thông điệp hiển thị)
  • Xác nhận Alarm (sau khi có Alarm thì cần có các điều kiện để xác nhận Alarm – Acknowledgement) ví dụ như Click vào nút Acknowledge…

Tạo trang Alarm

Chọn Alarm Banner

Thêm các nút xác nhận Alarm, xóa Alarm…. (Acknowledge, Clear Alarm Banner…)

Thêm các nút Acknowledge và Clear Alarm Banner

Alarm tags

Trong chương trình trên Controller ở đây ta viết một dòng lệnh để thử nghiệm (khi Tag DI_ALARM = 1 thì Alarm xuất hiện)

Trong FTV, mở “Alarm Setup”

Alarm Setup

Trong cửa sổ này, ta xác định các Alarm là gì, chọn Add:

Browser đến Alarm Tag. Ở “Tag or Expression” bạn cũng có thể nhập một hàm điều kiện (if… then…else) cho Alarm.

Thêm các thông điệp hiển thị trên HMI khi có Alarm:

OK để kết thúc.

Khi chạy, Alarm sẽ hiển thị như sau:

Tham khảo:

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/viewme-um004_-en-e.pdf

Giap Van Vy – 2012

About JAP AUTOMATION BLOG

The more we share, the more we get
This entry was posted in HMI & SCADA and tagged , , , . Bookmark the permalink.