[PVP] Bài 6: Download/Upload và Restore chương trình cho Panelview Plus 6

Sau khi thiết kế xong chương trình HMI trên máy tính. Việc tiếp theo là Download xuống PVP 6 để chạy chương trình. Bài này minh họa các việc sau đây:

  • Tạo File Runtime trong chương trình FTView Studio
  • Download chương trình Runtimer xuống PVP 6
  • Upload chương trình từ PVP 6 lên máy tính

Tạo File Runtime

Để có thể download chương trình HMI xuống PVP 6, trước hết cần biên dịch toàn bộ Project thành một file Runtimer (.mer).

Trong chương trình Factorytalk View Studion:

Chọn “Create Runtime Application”

Đặt tên và lưu file.

Lưu ý:

  • Nếu Firmware của Panelview thấp hơn hoặc khác với phiên bản của Factorytalk View Studio, thì chọn Save as type…. Sau đó chọn đúng phiên bản tương thích với Firmware của Panelview Plus
  • Nếu không muốn người khác Upload và chỉnh sửa có thể chọn đặt Password như bên dưới.

Download

Để download/upload chương trình đến/từ PVP 6, trong Factorytalk View Studio chọn “Transfer Utility”

Chọn đường dẫn đến File Runtime

Chọn File Runtime

Chọn Panelview muốn download

Chọn chạy khi khởi động

Download

Download thành công!

Sau khi download thành công, PVP 6 sẽ khởi động lại và chạy lên chương trình HMI mới.

Upload

Cũng trong Transfer Utility chọn Upload và chọn PVP 6 cần Upload chương trình

Browse sourfile để chọn file cần upload

Chọn File cần upload, OK

Chọn nơi lưu file trên máy tính

Upload


Upload


Sau khi Upload xong, bạn sẽ thấy file mới upload được ở trên máy tính

Restore Runtime file


Ở đây ta restore từ file runtime “Intro_CIP_K35-_ViewME_with_PF700” thành file Application trên Factorytalk view.

Trong program file, chọn Application Manager

Chọn Machine Edition

Chọn Restore runtime application

Chọn đến file .mer

Đặt tên và Finish

Đợi đến khi kết thúc.

Sau khi Restore thành công, mở Factorytalk view studio, trong mục Existing Application sẽ thấy Application mới được restore được liệt kê trong này.

Trong trường hợp Restore không thành công, chương trình sẽ báo lỗi.

Lưu ý:

  • Restore runtime chỉ hỗ trợ từ phiên bản 5.0 trở về sau này.

Giáp Văn Vỹ – 2012

About JAP AUTOMATION BLOG

The more we share, the more we get
This entry was posted in HMI & SCADA and tagged , , . Bookmark the permalink.