[PVP]Bài 4: Cài đặt ban đầu cho Panelview Plus 6

Đối với Panelview Plus 6 (PVP 6) mới, bạn cần cài đặt một số thông số ban đầu để có thể kết nối với máy tính (và làm quen với màn hình cài đặt). Vì bản thân PVP 6 là một máy tính chạy Windows CE 6 nên việc cài đặt cũng dễ dàng. Các thông số ban đầu cần cài đặt như:

  • Địa chỉ IP (quan trọng)
  • Password cho phép truy cập từ xa, truy cập thay đổi cấu hình…
  • VNC
  • FTP Server
  • Mail….

Bài này sẽ hướng dẫn bạn làm quen với cửa sổ cài đặt của PVP 6… (Trong các minh họa sử dụng PVP 6 1000)

Sau khi khởi động xong, trên PVP 6 sẽ hiện ra cửa sổ như sau:

Chọn “Terminal Settings” để vào phần cấu hình

Đặt địa chỉ IP

Chọn “networks and communication” và click vào dấu mũi tên ENTER

Chọn “Network Connection” và ENTER

Chọn “Network Adaptors” và ENTER

Chọn “IP Address”

Tại đây, nhập địa chỉ IP, Subnet Mask. Gateway nếu không cấu hình thì để mặc định là 0.0.0.0

Sau đó OK và trở lại màn hình đầu tiên. Cắm lại dây mạng để cập nhật địa chỉ IP.

Ngoài ra, bạn có thể cấu hình thêm các chức năng khác từ cửa sổ này. Hãy khám phá.

Giap Van Vy -2012

About JAP AUTOMATION BLOG

The more we share, the more we get
This entry was posted in HMI & SCADA and tagged , . Bookmark the permalink.