[PVP] Bài 3: Cài đặt phần mềm Factorytalk View Studio 6.1

Bài này sẽ hướng dẫn các bước cài đặt bộ phần mềm Factorytalk View Studio 6.1.

Máy tính

  • Windows 7 Pro 64 Bit
  • Đã cài đặt IIS cho Windows 7 (vì Factorytalk View Studio đầy đủ yêu cần phải có IIS).

Cài đặt

Trong DVD hoặc thư mục cài đặt FT View 6.1:

Chạy file Setup

Chọn “Install Factorytalk View Site Edition”

Ở cửa sổ trên, theo thứ tự từ 1 đến 9. Nếu máy mới, chưa cài FT View bao giờ thì bắt đầu từ bước 2. Còn nếu đã cài các phiên bản trước thì Chạy bước 1 để gỡ bỏ các phiên bản trước đó. Ở đây bắt đầu từ bước 2

Install FactoryTalk Services Platform

Install

Next

Bỏ qua bước 3. Sang bước số 4

Install Factorytalk View Site Edition

YES

NEXT

Nhập số Serial của phần mềm (Đựng trong phong bì màu đỏ khi mua phần mềm)

Tạo Password mới cho cơ sở dữ liệu MS SQL (Password phải nhiều hơn 8 ký tự, cả chữ hoa, chữ thường, số…. VD như “Rockwell123”)

Finish

OK

Chương trình tự động chuyển sang cài Factorytalk Activation Manager để quản lý License

Cài đặt Factorytalk Activation Manager

Khởi động lại máy. Sau khi khởi động lại máy, vào lại thư mục cài đặt ban đầu, chạy file Setup để cài đặt thêm Rslinx Enterprise như sau

Cài đặt Rslinx enterprise

Chọn bước số 6

Install

Finish.

Tùy chọn cài thêm Rslinx Classic (bước số 7). Nếu trên máy chưa có thì cài thêm hoặc cài từ đĩa Rslinx Classic cũng được.

(Xem thêm bài Rslinx Classic)

Cài đặt theo hướng dẫn mặc định đến khi xong, Khởi động lại máy tính.

Tham khảo thêm:

Installation Guilde

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/viewse-in003_-en-e.pdf

Giap Van Vy – 2012

About JAP AUTOMATION BLOG

The more we share, the more we get
This entry was posted in HMI & SCADA and tagged . Bookmark the permalink.