[Logix] Bài 14: Trao đổi dữ liệu giữa các Controller (Controllogix/Compactlogix)

Chia sẻ dữ liệu giữa các Controller với nhau trong cùng một hệ thống là một nhu cầu phổ biến trong điều khiển. Nếu như đối với các PLC đời cũ hoặc của một số hãng, việc chia sẻ thường thông qua các lệnh Message phức tạp giữa các PLC với nhau thì đối với Controllogix, Compactlogix việc trao đổi dữ liệu rất dễ dàng, chỉ cần cấu hình và không cần thêm các lệnh Message nào. Việc trao đổi dữ liệu đó thông qua cơ chế Produce và Consume.

Thực hiện trên mô hình sau:

Hệ thống trên gồm:

 • CPU A: Controllogix kết nối Ethernet thông qua Module 1756-EN2T
 • CPU B: Compactlogix L1 kết nối Ethernet trên cổng có sẵn trên CPU.
 • 2 CPU này thực hiện trao đổi dữ liệu các Tag với nhau thông qua mạng Ethernet với sơ đồ như trên.
  • CPU A cần đọc dữ liệu tag B_PIT100 từ CPU B
  • CPU B cần đọc dữ liệu tag A_LIT100 từ CPU A

Cấu hình chương trình cho CPU A

>> Tạo Project mới

Thêm Ethernet Module

Từ “Ethernet” ta tạo New Module

Chọn CPU B (ở đây là Compactlogix 1769-L18ERM-BB1B)

Đặt tên, xác định địa chỉ IP của CPU B

Sau khi tạo xong, CPU B sẽ hiển thị trong cây IO như sau

Trong “Controller Tag” ta tạo Tag mới A_LIT100. Tag này sẽ cho CPU khác có thể đọc.

Chọn Properties

Và chọn kiểu là “Produced”. Nghĩa là các CPU khác có thể “Consume”

Xác định số lượng Consume cho phép (mặc định là 1)

Tạo thêm Tag mới B_PIT100, Tag này sẽ đọc giá trị từ CPU B.

Cấu hình nó là Consumed, sau đó chọn Connection

Trong cửa số Connection, ta xác định:

 • Producer là CPU nào (nghĩa là CPU nào sẽ tạo ra dữ liệu này) ? ở đây là CPU B
 • Và Produced Tag trên CPU đó là gì (ở đây là B_PIT100)

Cấu hình chương trình cho CPU B

Tạo New Project như sau

Tại cây IO, tạo New Module từ “Ethernet”

Chọn Module 1756-EN2T (Module này là của CPU A, thông qua nó để đi đến CPU A)

ĐỊa chỉ IP, Slot, và Chassis Size là các thông số cần phải chọn đúng ở đây

Chọn Chassis Size là 10 (tùy theo kích thước Chassis thực tế bạn sẽ chọn cho phù hợp)

Khi tạo xong mô đun Ethernet, Backplane của CPU A sẽ hiện ra tương tự như sau. Tại Backplane, chọn New Module

Chọn CPU (là Partnumer của CPU A – ở đây là 1756-L75)

Chọn đúng Version

Chọn đúng Slot (ở đây là Slot 0)

Tạo tag mới trong Controller Tag của CPU B. Tạo tag B_PIT100. Tag này sẽ cung cấp dữ liệu cho CPU A ở trên, do đó ta cấu hình nó là Produced Tag (cấu hình tương tự như trên CPU A).

Ta tạo thêm tag A_LIT100, là Tag sẽ đọc dữ liệu từ tag “A_LIT100” của CPU A do đó sẽ cấu hình nó là Consumed Tag

Download và kiểm tra

Sau khi thực hiện các bước trên, ta có thể download chương trình để kiểm tra. Khi Online cả 2 chương trình, thay đổi dữ liệu các Tag A_LIT100 trên CPU A thì trên CPU sẽ cập nhật ngay dữ liệu và khi thay đổi giá trị B_PIT100 trên CPU B thì giá trị trên CPU A cũng được cập nhật.

GHI CHÚ

 • Produced và Consumed có thể thực hiện với các Controller và Network sau
 • Một Producer có thể có nhiều Consumer

Tham khảo:

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/pm/1756-pm011_-en-p.pdf

Giap Van Vy – 2012

About JAP AUTOMATION BLOG

The more we share, the more we get
This entry was posted in PLC&PAC and tagged , , . Bookmark the permalink.