[Logix] Bài 12: Cấu hình Remote I/O trong Rslogix 5000

Mô hình kết nối như sau:

  • Controllogix (như cấu hình các bài trước)
  • Kết nối với một trạm Remote IO qua Ethernet

Remote IO ở đây sử dụng FlexIO thông dụng của Rockwell. Ngoài FlexIO còn có PointIO, việc cấu hình cũng tương tự.

Thêm mô đun truyền thông Ethernet trên Chassis chính (ở đây sử dụng mô đun 1756-EN2T)

Chọn 1756-EN2T

Trong cửa sổ cấu hình, lưu ý các ô màu đỏ:

  • Tên: Đặt tên cho mô đun (tên đặt không được trùng với tên các mô đun khác)
  • Địa chỉ IP: nhập địa chỉ IP hiện tại của mô đun
  • Slot: Chọn đúng Slot định gắn mô đun

Sau khi tạo xong mô đun Ethernet, ta thấy xuất hiện biểu tượng “Ethernet” như hình dưới. Đến đây, ta chọn New Module để tạo các mô đun Remote IO.

Mô đun đầu tiên phải tạo trên Chassis Remote IO chính là mô đun truyền thông Ethernet (ở đây là mô đun 1794-AENT).

Cấu hình các thành phần trong mô đun (tên, địa chỉ IP)

Khi cấu hình xong, ta thấy mô đun 1794-AENT xuất hiện như bên dưới, và phía dưới có biểu tượng FlexBus, chính là nơi tạo mới thêm các mô đun IO.

Từ Flexbus, chọn New Module để thêm các Mô đun IO (ở đây là thêm 2 mô đun 1794-IB32 và 1794-OB16D).

Chọn 1794-IB32

Đặt tên và chọn Slot cho mô đun

OK

Tương tự, ta thêm mô đun 1794-OB16D

Khi hoàn thành, ta thấy các mô đun xuất hiện như hình sau. Đến đây việc cấu hình Remote IO cho cấu hình trên xem như xong.

Mở “Controller Tag” ta sẽ thấy thêm các Tag mới xuất hiện, đó chính là các Tag IO cho các mô đun mô đun vừa cầu hình. Các Tag remote IO này sử dụng bình thường như các Tag khác trong chương trình.

GHI CHÚ

  • Tùy theo CPU mà số lượng trạm Remote IO tối đa có thể cấu hình.
  • Chú ý Revision của các mô đun khi cấu hình.

Giap Van Vy – 2012

About JAP AUTOMATION BLOG

The more we share, the more we get
This entry was posted in PLC&PAC. Bookmark the permalink.