[Logix] Bài 8: Sử dụng kiểu dữ liệu User Defined trong Rslogix 5000

Ngoài các kiểu dữ liệu cơ bản như INT, DINT, BOOL, STRING,… Rslogix 5000 cho phép người dùng định nghĩa các kiểu dữ liệu riêng hướng đối tượng gọi là User Defined Data Type. Ví dụ viết một đoạn chương trình điều khiển cho động cơ với các thông tin như START, STOP, FAULT, RUNNING, ta cần tạo ra số lượng TAG riêng biệt tương ứng trong chương trình.

Thay vì phải tạo từng Tag riêng biệt cho Motor như vậy, Rslogix 5000 cho phép ta định nghĩa một kiểu dữ liệu riêng thành một đối tượng. Ví dụ ở đây là đối tượng MOTOR, với các thành phần là START, STOP, RUNNING, FAULT..

Tạo mới User Defined Data Type

Chọn New Data Type như trên.

Nhập tên kiểu dữ liệu cho đối tượng mới (ở đây là MOTOR)

Nhập các thành phần của đối tượng và chọn OK để kết thúc

Ta thấy kiểu dữ liệu mới tạo sẽ xuất hiện như sau.

Tạo Tag mới với kiểu dữ liệu mới tạo

Trong Controller Tag, tạo Tag mới MOTOR1 với kiểu dữ liệu là MOTOR

Ta thấy các thành phẩn của MOTOR sẽ tự động được tạo ra như sau và sẵn sàng sử dụng trong chương trình.

GHI CHÚ

  • Khi chỉnh sửa kiểu dữ liệu, các Tag liên quan sẽ tự động được cập nhật
  • Có thể Export/Import kiểu dữ liệu giữa các chương trình (kiểu dữ liệu được tạo trong chương trình này có thể Export ra để sử dụng cho chương trình khác).

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHO PHẦN NÀY:

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/pm/1756-pm004_-en-p.pdf

Giap Van Vy – 2012

About JAP AUTOMATION BLOG

The more we share, the more we get
This entry was posted in PLC&PAC and tagged , . Bookmark the permalink.